Privacy verklaring

Privacy Verklaring

island Tribe Europe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. island Tribe Europe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als island Tribe Europe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

• Verwerking van persoonsgegevens van klanten/ leveranciers

Persoonsgegevens van klanten/ leveranciers worden door de island Tribe Europe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde;
• Communicatie over prijzen en producten;
• Het uitvoering geven aan orders;
• Het versturen van gepersonaliseerde berichten die aansluiten bij uw interesses en/of de situatie van uw onderneming;
• Het versturen van informatie over nieuwe producten of diensten van island Tribe Europe ; Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het versturen van orders;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan island Tribe Europe de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
• Voor- en achternaam;
• adres (bedrijf);
• woonplaats (bedrijf);
• telefoonnummer (bedrijf);
• Kamer van Koophandel nummer (bedrijf);
• mobiel telefoonnummer (bedrijf en/of privé);
• e-mailadres (bedrijf en/of privé);
• functietitel;
– Gedurende de looptijd van onze relatie en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief
abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door island Tribe Europe
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Factuurgegevens, bedrijfsgegevens;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan island Tribe Europe de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Bedrijfsnaam;
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door island Tribe Europe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men klant is en aangemeld is.

Analytische cookies (Google Analytics):
Cookie Opslagperiode Doel
island Tribe Europe maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de
island Tribe website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie
op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt island Tribe
Europe inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de island Tribe website wordt
gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de island
Tribe website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de island
Tribe website optimaal werkt.
island Tribe Europe verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar
website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende
gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:
• het IP-adres
• technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome,
Safari, Firefox,
Internet Explorer of een andere browser)
• de resolutie van jouw computerscherm
• vanaf welke pagina je op de island Tribe website bent gekomen
• wanneer en hoe lang je de island Tribe website bezoekt of gebruikt
• of je gebruik maakt van functionaliteiten van de island Tribe website
• welke pagina’s je bezoekt op de island Tribe website
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Bewaartermijn

island Tribe Europe bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond
van de wet is vereist.

Analytische cookies (Google Analytics):

Cookie Opslagperiode Doel
_gat 1minuut Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten
_gid 24 uur Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
ga 2 jaar Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om
onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo
hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens island Tribe Europe van uw gegevens
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze
systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van
persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of
• technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht
om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u
gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming
in te trekken.

Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de wet AVG kunnen we melden dat island Tribe Europe
geen Functionaris Gegevensbescherming heeft, maar we helpen je graag
met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via E:
info@islandtribe.nl tel: 0031622247285

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens
dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij
er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft
altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of
opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

island Tribe Europe Kanaalweg 2 1851 LP Heiloo
• mail: info@islandtribe.nl tel: 0031622247285 KvK: 37049957